Categories
C#

Moment bezwładności przekroju niezarysowanego

Wpis [part not set] z 8 w serii C# - podstawy

Poznaliśmy koncept klas i obiektów, udało nam się dotychczas wyróżnić dwie klasy: ConcreteSection oraz Rebar. Jednak poza definicją klasy Rebar nie zaliczyliśmy znacznego postępu. Naszym celem jest stworzenie programu wyznaczającego moment bezwładności prostokątnego przekroju niezarysowanego. Podstawy teoretyczne pochodzą ze strony https://chodor-projekt.net/ – ogromne podziękowania dla Pana Leszka Chodora za dzielenie się wiedzą!

Nasze zadanie zahacza o pojęcie ‘sprowadzonego pola przekroju’. Mamy betonowy przekrój prostokątny w którym znajdują się pręty stalowe, wykonane z innego materiału, posiadające znacznie większy moduł spreżystości niż otaczający je beton. Faza niezarysowana jest o tyle przyjemna, że możemy przymknąc oko na mikroświat i przyjąć w trakcie obliczeń, że miejsce zajmowane przez stal jest odpowiednio sztywniejsze od betonu, do którego chcemy ją sprowadzić. W tym celu będziemy potrzebować współczynnika ‘zamieniającego’ stal w beton.

    \[ \alpha_e=\frac{E_s}{E_{c,eff}}\]

Powyższa czarodziejska różdżka potrzebuje do działania modułu sprężystości stali i efektywnego modułu sprężystości betonu. Hmm, czyli nie wystarczy nam wiedza jaką nazwę nosi zastosowana klasa betonu i stali – potrzebujemy większej liczby właściwości opisujących te ‘byty’. Moment, w którym okazuje się, że do opisania danej cechy nie wystarczy jedna liczba lub słowo to czas na wydzielenie nowej klasy.

Tylko zanim się rozpędzimy wykonajmy jeszcze jedną czynność porządkową – utwórzmy nowy projekt, który będzie biblioteką klas, czyli czymś, czego nie da się samodzielnie uruchomić poprzez plik .exe ale będzie w przyszłości stanowić część większych programów. Z poziomu menu File wybierz Add -> New Project a następnie wskaż nowy typ projektu Class Library (.NET Framework). Nazwijmy go ConcreteLibrary.

Utworzenie nowego projektu i przekazanie mu odpowiedzialności za nową, samodzielną funkcjonalność jest ważną czynnością porządkową – w naszym wypadku umożliwi to sprawne wykorzystanie algorytmu w połączeniu z programami budowlanymi.

W ramach projektu ConcreteLibrary utwórz nowe klasy materiałowe: Steel oraz Concrete. Na użytek tego zadania proponuję coś na kształt:

  public class Steel
  {
    public string Name { get; set; }
    public double ElasticModulus { get; set; }

    public Steel(string name, double elasticModulus)
    {
      Name = name;
      ElasticModulus = elasticModulus;
    }
  }
  public class Concrete
  {
    public string Name { get; set; }
    public double ElasticModulus { get; set; }

    public Concrete(string name, double elasticModulus)
    {
      Name = name;
      ElasticModulus = elasticModulus;
    }

    public double CalculateEffectiveElasticModulus(double creepCoefficient)
    {
      return ElasticModulus / (1 + creepCoefficient);
    }
  }

Klasa Concrete jest w stanie obliczyć wartość efektywnego modułu sprężystości, uwzględniając wskazany współczynnik pełzania.

Mając tak zdefiniowane podstawowe klasy materiałowe musimy zmodyfikować dotychczasowe ConcreteSection oraz Rebar tak, żeby korzystały z dobrodziejstw nowych klas (początkowo przechowywaliśy tylko nazwy użytych materiałów):

  public class ConcreteSection
  {
    public double Width { get; set; }
    public double Height { get; set; }
    public Concrete ConcreteClass { get; set; }

    public ConcreteSection(double width, double height, Concrete concreteClass)
    {
      Width = width;
      Height = height;
      ConcreteClass = concreteClass;
    }

    public double CalculateArea()
    {
      return Width * Height;
    }

    public double CalculateFirstMomentOfArea()
    {
      return CalculateArea() * Height / 2.0;
    }

    public double CalculateMomentOfInertia()
    {
      return (Width * Math.Pow(Height, 3)) / 12;
    }
  }

Klasa Rebar zaprezentowana poniżej zyskała dodatkową moc, potrafi teraz wyznaczyć odległość do górnej krawędzi przekroju. Konstruktor klasy oczekuje podania odległości od dolnej krawędzi, z kolei żelbetowe algorytmy wykorzystują czasami domiar od góry.

public class Rebar
{
  public double Diameter { get; set; }
  public Steel SteelClass { get; set; }
  public double DistanceFromBottomEdge { get; set; }

  public Rebar(double diameter, Steel steelClass, double distanceFromBottomEdge)
  {
    Diameter = diameter;
    SteelClass = steelClass;
    DistanceFromBottomEdge = distanceFromBottomEdge;
  }

  public double CalculateArea()
  {
    return Math.PI * Diameter * Diameter / 4.0;
  }

  public double CalculateDistanceFromTopEdge(double sectionHeight)
  {
    return sectionHeight - DistanceFromBottomEdge;
  }
}

Przekrój żelbetowy składa się z wielu prętów – obiektów klasy Rebar. Musimy zastanowić się w jaki sposób będziemy przechowywać o nich informacje. Istnieją dwie podstawowe możliwości:

 • zbierać pręty w ramach klasy ReinforcedSection, która będzie również finalnie obliczać moment bezwładności,
 • stworzyć nową klasę, której głównym zadaniem będzie agregowanie informacji o prętach w przekroju.

Innymi słowami: w przyszłości wielokrotnie będziesz stawał przed dylematem gdzie umiejscawiać nowe funkcjonalności – upychać je w istniejącej strukturze klas czy zatrzymać się na chwilę, wydzielić nowe klasy oraz powiązania pomiędzy nimi. Jeżeli goni Cię deadline, to zdecydujesz się na zwiększanie już posiadanych klas – będzie szybciej. Ucierpi na tym zarządzalność projektem w przyszłości – trudniej będzie dodać nowości, trudniej będzie zrozumieć powody błędnego działania. Ale … dostarczyłeś nową funkcjonalność na czas – ot, klasyczny trade-off programisty.

Mamy czas, stwórzmy zatem nową klasę: RebarsInSection:

public class RebarsInSection : IEnumerable<Rebar>
  {
    private List<Rebar> _rebars = new List<Rebar>();

    public Rebar this[int index]
    {
      get { return _rebars[index]; }
      set { _rebars.Insert(index, value); }
    }

    public Steel GetSteelClass()
    {
      if (_rebars.Count > 0)
        return _rebars.First().SteelClass;
      else
        return null;
    }

    public void AddRebar(Rebar rebar)
    {
      _rebars.Add(rebar);
    }

    public double CalculateArea()
    {
      return _rebars.Sum(x => x.CalculateArea());
    }

    public IEnumerator<Rebar> GetEnumerator()
    {
      return _rebars.GetEnumerator();
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return _rebars.GetEnumerator();
    }
  }

Powyższa klasa zawiera zupełnie nowy element – po podaniu jej nazwy wpisałem : IEnumerable<Rebar>. To deklaracja implementacji interfejsu, czyli rodzaju umowy pomiędzy róznymi klasami gwarantujących sprawną współpracę. IEnumerable to podstawowy interfejs umożliwiający wyliczanie zgrupowanych obiektów – w naszym wypadku prętów. Metody GetEnumerator() musieliśmy zaimplementować w związku z wykorzystaniem tego interfejsu – niewielki koszt biorąc pod uwagę płynącego z tego zyski, o nich za chwilę.

Klasa RebarsInSection zawiera pole _rebar będące listą prętów. To w niej będziemy przechowywać pręty w przekroju. Dodatkowo mamy tu kilka metod pomocniczych, które przydadzą się w naszej finalnej klasie: ReinforcedSection, która połączy wszystkie fragmenty układanki.

  public class ReinforcedSection
  {
    private ConcreteSection _concreteSection;
    private RebarsInSection _rebars;

    public ReinforcedSection(ConcreteSection concreteSection, RebarsInSection rebars)
    {
      _concreteSection = concreteSection;
      _rebars = rebars;
    }

    public double CalculateMomentOfInertia()
    {
      double cogFromTopEdge = CalculateCenterOfGravityFromTopEdge();
      double steelToConcreteCoefficient = CalculateSteelToConcreteCoefficient();

      double inertia = _concreteSection.CalculateMomentOfInertia();
      inertia += _concreteSection.CalculateArea() * Math.Pow(_concreteSection.Height / 2 - cogFromTopEdge, 2);

      foreach (Rebar rebar in _rebars)
      {
        double distanceToCog = rebar.CalculateDistanceFromTopEdge(_concreteSection.Height) - cogFromTopEdge;
        inertia += rebar.CalculateArea() * steelToConcreteCoefficient * Math.Pow(distanceToCog, 2);
      }

      return inertia;
    }

    private double CalculateCreepCoefficient()
    {
      return 1.5;
    }

    private double CalculateSteelToConcreteCoefficient()
    {
      if (_rebars.Count() == 0)
        return 1;

      double creepCoefficient = CalculateCreepCoefficient();
      double concreteEffectiveModulus = _concreteSection.ConcreteClass.CalculateEffectiveElasticModulus(creepCoefficient);

      double steelModulus = _rebars.GetSteelClass().ElasticModulus;

      return steelModulus / concreteEffectiveModulus;
    }

    private double CalculateAreaOfConcreteEquivalentSection()
    {
      double area = _concreteSection.CalculateArea();
      area += _rebars.CalculateArea() * CalculateSteelToConcreteCoefficient();

      return area;
    }

    private double CalculateFirstMomentOfAreaFromTopEdge()
    {
      var firstMomentOfArea = _concreteSection.CalculateFirstMomentOfArea();

      double steelToConcreteCoefficient = CalculateSteelToConcreteCoefficient();
      foreach (Rebar rebar in _rebars)
      {
        double distanceFromTopEdge = rebar.CalculateDistanceFromTopEdge(_concreteSection.Height);
        firstMomentOfArea += rebar.CalculateArea() * steelToConcreteCoefficient * distanceFromTopEdge;
      }

      return firstMomentOfArea;
    }

    private double CalculateCenterOfGravityFromTopEdge()
    {
      return CalculateFirstMomentOfAreaFromTopEdge() / CalculateAreaOfConcreteEquivalentSection();
    }
  }

Ok, tu zaczyna się coś dziać, przeanalizujmy to od góry:

 • dwa pola: _concreteSection oraz _rebars inicjalizowane w konstruktorze,
 • publiczna metoda CalculateMomentOfInertia(), która dyryguje pomniejszymi metodami
 • zbiór metod prywatnych, czyli takich do których dostęp jest tylko w ramach klasy, które nie są dostępne z poziomu innych klas.

Na użytek tej części zdecydowałem się na uproszczenie – metoda CalculateCreepCoefficient() zwraca zawsze wartość 1.5. Nie chciałem dalej rozbudowywać programu uwzględniająć różne sytuacje, czasy i zależności od wymiaru charakterystycznego przekroju – przyjdzie na to czas.

Wydzielenie do nowego projektu pełnej funkcjonalności rodzi pytanie w jaki sposób wykorzystać ją w innych projektach. Programowanie bardzo często polega na sklejaniu różnych bibliotek w celu uzyskania nowego produktu. W naszym wypadku do dyspozycji mamy projekt/bibliotekę ConcreteLibrary. Wykorzystanie jej w początkowym projekcie PierwszaKonsola musimy zaczać od dodania odpowiedniej referencji. Prawym przyciskiem myszy kilknij na References w drzewie projektu do którego chcesz dodać nowe odniesienie.

W nowym oknie dialogowym ‘zaptaszkuj’ wzorcowy projekt, który chcesz wykorzystać:

Ostatnim krokiem do wykorzystania gotowej funkcjonalności jest wskazanie jakie przestrzenie nazw będa wykorzystywane w ramach danego pliku źródłowego. W pliku Program.cs, który jest punktem wejście w projekcie PierwszaKonsola musimy na samej górze dodać using ConcreteLibrary; , co podpowie kompilatorowi jakiej przestrzeni nazw będziemy używać. Kompletna wersja Program.cs przedstawiająca jak korzystać z biblioteki w innym projekcie znajduje się poniżej:

using System;
using ConcreteLibrary;

namespace PierwszaKonsola
{
  public class Program
  {
    public static void Main()
    {
      Concrete concreteClass = new Concrete("C30/37", 34 * Math.Pow(10, 9));
      Steel steelClass = new Steel("B500SP", 200 * Math.Pow(10, 9));

      double width = 0.25;
      double height = 0.50;
      ConcreteSection section = new ConcreteSection(width, height, concreteClass);

      double diameter = 0.016;
      double cover = 0.030;
      Rebar rebar = new Rebar(diameter, steelClass, cover + diameter / 2);

      RebarsInSection rebars = new RebarsInSection();
      rebars.AddRebar(rebar);

      ReinforcedSection reinforcedSection = new ReinforcedSection(section, rebars);

      string message1 = string.Format("Moment bezwładności wynosi {0:N8}", reinforcedSection.CalculateMomentOfInertia());
      Console.WriteLine(message1);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Mam kilka zarzutów co do wygody stosowania tej biblioteki. Klasy betonu czy stali powinny miec możliwość automatycznego uzupełniania wartości poszczególnych parametrów – zajmiemy się tym w kolejnej części. Na dziś wystarczy nowości 🙂

Series Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *